آل سعود با اجرای حکم اعدام شیخ نمر ،حکم نابودی خود را امضا می کند