بیش از نیمی از مردم آمریکا حامی توافق هسته‌ای هستند