رییس کمیسیون فرهنگی: موضوع حمایت از فتنه در فیلم قصه ها وجود ندارد