وزیر بهداشت هرگونه قصور در جریان عمل دکتر صالحی را تکذیب کرد