آماده سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر سودده برای بخش خصوصی هستیم