توجه به سیره شهدا، انسان را از فتنه‌ها باز می‌دارد