سوال از دکتر خانلری/ یعنی شما با پزشکان و فیزیوتراپها جلسه اضطراری نگذاشتید؟