رئیس جمهور تعیین تکلیف سرپرستی دانشگاه ها را از دستور کار خارج کرده است