سه هزار دانش آموز یزدی زیر پوشش طرح ملی دادرس قرار گرفتند