ایران می‌تواند رسانه‌های آلترناتیو طرف مقابل را در اختیار بگیرد