شهادت شیخ نمر روند انقلاب عربستان را تسریع می بخشد