یک ریال از پول وزارت ارشاد برای خدا و اسلام هزینه نشده است