6 درصد از دانشجویان کشور در چه رشته ای تحصیل می کنند؟