عکس‌دار کردن دفترچه درماني تأمين اجتماعي کودکان بالاي 2 سال الزامي است