بانکه به طور مستقیم نقدینگی را به بازار سرمایه تزریق نمی‌کنند