«داکیومنتری به روایت ایرانی» سکوی پرتاب برپایی همایش علمی سالانه