رستگار: دولت از تعمیق شکاف بین دانشجویان و وزارت علوم جلوگیری کند