هیچ اثر سینمایی قبل از انقلاب را در نمایشگاه کتاب توریع نکرده‌ایم