ساهاکیان: فشار زیادی را تحمل کردیم/ 3 امتیازی‌های دین کمر حریف را می‌شکند