پاسخ حضرت آیت الله حکیم به پرسشی درباره غسل دهنده ای ...