جلسه هیات مدیره تشکیل نشد تا قلعه نویی اخراج نشود!