مذاکره شهریان با سفیر نروژ برای دیدار دوستانه بسکتبال بانوان