انتخابات شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان برگزار شد