واردات مواد اولیه و مصرفی دندانی و هزینه‌های دندانپزشکی کاهش می‌یابد