130 هزار هکتار از مساحت کشور مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی است