همسر رئیس سازمان انرژی اتمی: حال عمومی صالحی خوب است/ مردم دعا کنند