«دولت الکترونیک» یکی از ابزارهای تحقق شعار «همدلی و هم زبانی» است