پیش بینی برداشت۱۵هزار تن گندم در پلدختر/خشکسالی تولید را کاهش داد