پایتخت پیشگام در ایمن سازی مدارس/«مدرسه آماده» طرح جهانی است