شهادت یک مامور نیروی انتظامی در البرز / سرنوشت نامعلوم ضاربان