نماینده اهواز: نمایندگان مجلس حفظ عزت و شان ملت را تکلیف می دانند