مسجدی بر ویرانه های یک کلیسای قدیمی در«بندقیه» ایتالیا