پگاه آهنگرانی به «خشکسالی و دروغ» اضافه شد/ ادامه فیلمبرداری در زعفرانیه