توسعه خدمات رسانی‌ها به مردم مهمترین اولویت مسئولان باشد