مشغله ذهنی ما را از اندیشیدن غافل نکند/ «دنیای سوفی» را بخوانید