معاونان جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر منصوب شدند