«طرح تحول» با قوت ادامه می‌یابد/هزینه‌های دندانپزشکی کاهش یابد