لزوم افزایش مراکز درمانی به 3 برابر/تهران نیازمند اورژانس هوایی است