اصفهانیان:برای بازگشت قهرمانی جمعی تصمیم می گیریم/ داور شهرآورد تهران انتخاب نشده است