حضور ناشران نسبت به سال گذشته 18 درصد رشد داشته است