فوت ناشی از سوانح ترافیکی کودکان در زنجان 70درصد کاهش دارد