فعالان بخش کشاورزی و صنعتی فیروزکوه برق رایگان دریافت می کنند