تعلیق عمره تصمیم دولت است نه ارشاد/ از حضور هنرمندان ایرانی در خارج از مرزها حمایت می‌کنیم