جهانگيري از سايت شهيد رضايي‌نژاد اردکان بازديد کرد