فاضلاب بیمارستان ها وارد آب های سطحی و چاه‌های جذبی می‌شود