مهمترین برنامه معاونت علمی و فناوری اصلاح فرهنگ اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه است