مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا: بازار 400 میلیونی منطقه را نشانه بگیریم