آغاز جلسه مجلسی‌ها در خصوص پرونده ۳۲ میلیاردی صندوق رفاه دانشجویی/ حضور رییس سابق و فعلی در جلسه