ناظران فیفا برای نظارت بر نژادپرستی در دیدارهای مقدماتی جام جهانی مستقر می شوند