غیر استاندارد بودن تست تصادف اکثر شاسی بلندهای آمریکا